انتقال دامنه

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!. برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند.